هیئت مدیره

دکتر محمود نجفی عرب

رئیس هیئت مدیره

دکتر مهرداد نوربخش

عضو غیرموظف هیئت مدیره

دکتر علی شامل

عضو غیرموظف هیئت مدیره

مهندس احمد خارزی

مدیر عامل ونائب رئیس هیئت مدیره

میرعلی سیدباقری

معاونت مالی و اداری و عضو هیئت مدیره