هیئت مدیره

مهندس احمد خارزی

رئیس هیئت مدیره

دکتر میرعلی سیدباقری

نایب رئیس  هیئت مدیره  (معاونت مالی و قائم مقام مدیر عامل)   

دکتر مهدی شیری

مدیر عامل و عضو هیت مدیره

دکتر مهرداد نوربخش

عضو غیرموظف هیئت مدیره

دکتر علی شامل

عضو غیرموظف هیئت مدیره