ارزشهای سازمان

· دانش محوری، یادگیری و ارتقاء بهره وری

· احترام به حقوق مشتریان و سایر ذینفعان با التزام به افزایش کیفیت محصولات و خدمات

· نشاط ، انگیزش، مشارکت و سلامت کارکنان

· التزام به حفظ محیط زیست و ایمنی کارکنان