اهداف کلان سازمان(GOALS)

سودآوری پایدار و ارزش آفرینی از طریق بهبود کیفیت و افزایش فروش

مدیریت هزینه‌ها از طریق ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه‌های تولید