مناقصات و مزایدات


مناقصه شماره 1

با سلام

احتراما، با توجه به نیاز این شرکت به ماده های ذکر شده در فایل ذیل، خواهشمند است  پیش فاکتور مواد را به صورت پاکت سربسته و مهر

شده همراه با برگ آنالیز  بنام مدیر بازرگانی داخلی خان بازیان صادر و تا تاریخ 1402/02/04 به آدرس تهران خیابان قائم مقام فراهانی کوچه ششم پلاک 3 ارسال نمایند.

لازم به ذکر است روی پاکت استعلام مربوط به مواد ذکر شود.

فایل پیوست شماره 1


مزایده شماره 1

با سلام

احتراماٌ این شرکت ؛ 3 قلم از کالاهای ضایعاتی (اتانول "جهت مصرف صنعتی " و روغنهای سوخته خودروئی وآشپزخانه) بصورت فوری از طریق این مزایده بفروش می رساند. لذا ضمن مطالعه فایل پیوستی و اطلاع از شرایط مزایده پیشنهاد خود را تا تاریخ 1402/02/07به این شرکت اعلام فرمائید.

فایل پیوست شماره 2 

مناقصه شماره 2

این شرکت در نظر دارد نسبت به تامین سرویس ایاب و ذهاب کارخانه توسط پیمانکار واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به

شرح ذیل اقدام نماید:

1-مبلغ ونوع سپرده شرکت درمناقصه:300/000/000ریال(سیصد میلیون ریال) به صورت چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی به حساب

مناقصه گزار.

2-جزئیات مورد مناقصه طبق مندرجات اسناد مناقصه مطابق با فیلهای پیوستی می باشد.

3- مهلت تحویل پاکتها تا پایان وقت اداری (ساعت16)روز پنجشنبه مورخه 1402/02/21می باشد.

4-محل تحویل پاکتهای مناقصه:واحد حراست کارخانه به آدرس استان آذربایجان شرقی،تبریز،کیلومتر15جاده تبریز،تهران،پشت جنگلبانی

قزلجه میدان شرکت داروسازی دانا،کدپستی 518151575

تلفن 90-36300586(041)

5-در صورتی که برنده مناقصه ظرف مدت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد انجام معامله نشود سپرده آن به نفع شرکت ضبط خواهد شد .

فایل پیوست  شماره 1

فایل پیوست  شماره 2 

مناقصه شماره 3

این شرکت در نظر دارد شارژ کپسولهای اطفاء حریق را در سال 1402 به شرکت واجد شرایط و مورد تایید آتش نشانی تبریز واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای معتبرکه تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند تقاضا می شود پیش فاکتور مبالغ شارژ کپسولهای ذیل را تا 1402/03/18 در پاکت سربسته به حراست شرکت داروسازی دانا تحویل نمایند.

1- کپسول پودرو گاز 50 کیلوگرم سالانه 10 عدد

2- کپسول پودر وگاز 25 کیلوگرم سالانه 2 عدد

3- کپسول پودرو گاز 12 کیلوگرم سالانه 170 عدد

4- کپسول پودر و گاز 6 کیلوگرم سالانه 44 عدد

5- کپسول بیوورسال 12 کیلوگرم سالانه 88 عدد

6- کپسول بیوورسال 6 کیلوگرم سالانه 307 عدد

7- کپسول co2 30 کیلوگرم سالانه 6 عدد

8- کپسول co2 6 کیلوگرم سالانه 131 عدد

9- کپسول co2 4 کیلوگرم سالانه 43 عدد

مزایده شماره 2

آگهی مزایده عمومی اقلام ضایعاتی شرکت داروسازی دانا در سال 1402

برای دیدن متن نامه لطفا کلیک کنید

فایل پیوست شماره 1