خطوط تولید

شرکت داروسازی دانا با دارا بودن 4 واحد تولید دارو که شامل واحدهای سافت ژل، قرص و کپسول، سوسپانسیون و ویال می باشد، بخشی از نیاز دارویی و آنتی بیوتیکی کشور را تامین می نماید.
  • در واحد سافت ژل محصولاتی مانند ضد دردهایی از دسته NSAID، برخی آنتی هیستامین ها و برخی مکمل ها و ویتامین ها ساخت می شود که ظرفیت تولید سالانه 800 میلیون عدد سافت ژل را دارا می باشد.
  • در واحد قرص و کپسول و سوسپانسیون آنتی بیوتیک های پنی سیلینی (کوآموکسی کلاو – آموکسی سیلین) و سفالوسپورینی (سفیکسیم – سفالکسین) با ظرفیت سالانه 500 میلیون عدد قرص و کپسول و 5 میلیون عدد سوسپانسیون تولید می شود.
  • در واحد ویال آنتی بیوتیک های پنی سیلینی (مانند انواع پنی سیلین ها، آمپی سیلین، پیپراتازها و ...) و سفالوسپورینی (مانند سفتریاکسون، سفازولین، ایمی پنم، مروپنم و ...) با ظرفیت سالانه 70 میلیون عدد تولید می شود.