پشتیبانی تولید مواد اولیه

واحد پشتیبانی تولید مواد اولیه مسئولیت دارد پسابهای حلالهای قابل بازیافت حاصل از تولید مواد اولیه داروئی را مطابق استانداردهای داخل شرکت در ستونهای تقطیر بازیابی نموده و پس از اخذ تاییدیه از واحد کنترل کیفیت در اختیار واحدهای تولیدی مواد اولیه داروئی خوراکی قرار دهد.