آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت

آزمایشگاه های کنترل کیفیت شرکت داروسازی دانا شامل آزمایشگاه های فیزیک وشیمی،شیمی تجزیه دستگاهی،میکروبیولوژی وکنترل حین تولید میباشد.

آزمایشگاه های کنترل کیفیت تحت مدیریت آزمایشگاه های کنترل کیفیت زیر مجموعه معاونت تضمیت کیفیت بوده ودر شرایط فعلی 46 نفر پرسنل دارد. آزمایشگاه های کنترل کیفیت عهده دار وظایف زیر میباشند:

1-بررسی و کنترل کیفیت و ترخیص مواد اولیه و مواد بسته بندی

2-بررسی و کنترل کیفیت و صحه گذاری محصولات تولیدی

3- بررسی و کنترل کیفیت محصولات نیمه ساخته

4- کنترل شرایط تولید براساس استانداردهای GMP

5-کنترل کیفیت مجموعه آزمایشگاه های کنترل کیفیت براساس استانداردهایISO/IEC17025" "

6-انجام آزمون های اعتباردهی خطوط تولید

7-انجام آزمون های محصولات جدید در فرایند تحقق محصول

8-ساخت و فرآوری" Working Standards" مورد نیاز مشتریان

9-تحقیقات مرتبط با روش های آنالیز