Vancomycin 1000


برای بزرگنمای تصاویر روی آن کلیک کنید

وانکومایسین 1000