مجمع عادی سالیانه شرکت با حضور سهامداران و اعضاء هیئت مدیره

۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴
در پی صدور آگهی صادره در روزنامه کثیر الانتشار مجمع عادی سالیانه شرکت با حضور سهامداران و اعضاء هیئت مدیره در تاریخ 14/2/94 در اتاق جلسه شرکت واقع در محل کارخانه تشکیل گردید . 
برای بزرگنمای تصاویر روی آن کلیک کنید