اخذ گوهی نامه

۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴

در پی انجام ممیزی خارجی نوبت دوم توسط ارزیابان شرکت AGS آمریکا داروسازی دانا موفق به تمدید گواهینامه استانداردهای : OHSAS 18001 : 2007 ISO 14001 : 2004 ISO 9001 : 2008

ISO 10002 و ISO 10013گردید و نیز طی ممیزی صدور گواهینامه موفق به اخذ گواهینامه ISO 10015 و ISO 10004 گردید . 

برای بزرگنمای تصاویر روی آن کلیک کنید